02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

قراردادهای تاسیسات آبرسانی و فاضلاب

- خدمات مهندسي تصفيه و تلمبه خانه مرغزار و تاسيسات‌ طرح جامع‌ آبرساني‌ كوت‌ امير‌ به صنايع‌ و شهرهاي جنوبشرق

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات بهینه سازی ساختار فیزیکی تاسیسات شرکت انتقال آب جنوب شرق (شامل تاسیسات کوت امیر، مرغزار، منصوریه و خط لوله فولادی 40 اینچ دارخوین)

- نظارت عاليه و كارگاهی طرحهای بهينه‌سازي ساختار فيزيكي تأسيسات شركت انتقال آب جنوب شرق (شامل تاسیسات کوت امیر، مرغزار، منصوریه و خط لوله فولادی 40 اینچ دارخوین)

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

نظارت و بازنگری طرح تامین آب کاکارضا به ظرفیت m2/s جهت تامین آب شهر خرم آباد و 8000 هکتار اراضی پایاب (شامل 2خط لوله 1800 به طول 4200 متر میلیمتر و احداث تونل و کانال انتقال آب به طول 6500 متر)

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم اجراي خط انتقال آبG.R.P از تصفيه‌خانه آب مرغزار تا شهرك‌هاي بعثت و شهيد چمران

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسي مرحله سوم عمليات اجرايي خط انتقال آب با لوله به قطر 700 و800 ميليمتر از تصفیه خانه مرغزار تا انشعاب شهرك‌هاي پتروشيمي  (در محدوده شهرستان سربندر)


شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله دوم خط انتقال آب فولادی 500 میلیمتری از تلمبه خانه مرکزی ماهشهر به سمت هندیجان تا کیلومتر 800+8

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- ارزیابی زیست محیطی تصفیه خانه بزرگ فاضلاب شرق در محدودة شهرستان اهواز

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبکه جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهرستان حمیدیه

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- طرح آبرساني به روستاهاي يكمهه و چزي در محدودة شهرستان مسجدسليمان

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسي مرحله سوم عمليات آبرساني مجتمع روستايي چم خلف عيسي، هنديجان(در محدوده شهرستان هنديجان)

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسي مرحله سوم طرح شبكه جمع‌آوري فاضلاب منطقه آخرآسفالت(شهر اهواز)

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسي مرحله سوم طرح اصلاح شبكه و انشعابات آب به حساب نيامده شهر حميديه و شیبان

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- قرارداد خدمات مهندسی مرحله سوم احداث خط لوله انتقال آب از تصفيه‌خانه شيبان به اراضي شركت ملي حفاري (ثدين) در محدوده شهرستان اهواز

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- پروژه خط لوله فولادي 300 ميلي‌متري چم‌خلف عيسي هنديجان

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني به مجتمع روستاهاي چموم در محدودة شهرستان رامهرمز و چزي در محدودة شهرستان مسجد سليمان


شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- ارزيابي اثرات زيست‌محيطي توسط شهرك صنعتي ماهشهر 

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- ارزيابي اثرات زيست‌محيطي توسعه شهرك صنعتي بندر امام خميني 


شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- ارزيابي اثرات زيست‌محيطي شهرك صنعتي آبادان

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- ارزيابي اثرات زيست‌محيطي شهرك صنعتي خرمشهر 

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- احداث تصفیه  خانه شهرکهای صنعتی شهرستان شوش، اندیمشک و اهواز

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات طرح خط انتقال پساب تصفیه خانه سربندر و تاسیسات سربندر

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسي طرح سامانه انتقال آب خرم آباد ( کاکارضا ) 

شرح مختصری از فعالیت انجام شده