02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

شبکه های آبیاری سطحی

خدمات مهندسی مرحله سوم پروژه بازسازی ولاینینگ بتنی کانال E2 در بازه های
 
D6 D5 D9   CH2 وD10   - D9   بزرگترين شبكه آبياري و زهكشي سطحي موجود در كشور به مساحت ناخالص 125000 هكتار(در محدوده شهرستان دزفول)

شبکه آبیاری دز به وسعت 125000 هکتار در منطقه شهرستان های دزفول اندیمشک و شوش واقع شده است . شبکه آبیاری مذکور به دو بخش شرقی و غربی قسمت شده است وآب مورد نیاز شبکه شرقی توسط کانال E1 به ظرفیت نهایی حدود 90 متر مکعب بر ثانیه تامین می شود. کانال E2 در بسیاری از بازه های مسیر خود خاکی بوده که بازه D5-D6، CH2-D9 به دلیل وضعیت بحرانی بودن آنها و تخریب شدید به مر حله اجرا در آمده است.در طرح حاضر کانال مذکور به ظرفیت 19 متر مکعب در ثانیه و در بازهCH2-D9 و 11متر مکعب بر ثانبه و در بازهD9- D10 مورد بازسازی کامل و لاینینگ بتنی قرار گرفت. احجام عمليات هاي صورت گرفته در اين طرح به شرح زير ميباشند: لاینینگ 1500 متر مکعب، تریمینگ 32000متر مکعب، عملیات خاکی 131000مترمکعب ، لجن برداری 78000 متر مکعب، کانال کنی 87000 متر مکعب،