02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

شبکه های آبیاری سطحی

نظارت بر بازسازی، مرمت و علاج بخشی شبکه آبیاری دز به مساحت 12500 هکتار شامل شبکه های آبیاری و زهکشی شهرستان های دزفول ، اندیمشک و شوش

شبکه آبیاری دز به وسعت 125000 هکتار در منطقه شهرستان های دزفول اندیمشک و شوش واقع شده است . شبکه آبیاری مذکور به دو بخش شرقی و غربی قسمت شده است وآب مورد نیاز شبکه شرقی توسط کانال E1 به ظرفیت نهایی حدود 90 متر مکعب بر ثانیه تامین می شود. کانال E2 در بسیاری از بازه های مسیر خود خاکی بوده که بازه D5-D6، CH2-D9 به دلیل وضعیت بحرانی بودن آنها و تخریب شدید به مر حله اجرا در آمده است.در طرح حاضر کانال مذکور به ظرفیت 19 متر مکعب در ثانیه و در بازهCH2-D9 و 11متر مکعب بر ثانبه و در بازهD9- D10 مورد بازسازی کامل و لاینینگ بتنی قرار گرفت. احجام عمليات هاي صورت گرفته در اين طرح به شرح زير ميباشند: لاینینگ 1500 متر مکعب، تریمینگ 32000متر مکعب، عملیات خاکی 131000مترمکعب ، لجن برداری 78000 متر مکعب، کانال کنی 87000 متر مکعب،