02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

قراردادهای سدسازی

- مطالعات مرحله دوم بهینه سازی ساختار فیزیکی سد شهید عباسپور- شهرستان مسجد سليمان

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسي مرحله سوم تأمين روشنائي گالري ها و ترميم پل دسترسي به نيروگاه اول سد شهيد عباسپور (در محدوده شهرستان مسجدسليمان)

- نظارت بر احداث سد کرائی (در محدوده شهرستان شوشتر)

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

نظارت بر احداث سد راهدار ( در محدوده شهرستان  شوشتر)

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- نظارت بر تعمیرات و نگهداری سد شاورر (شبکه آبیاری کرخه و شاور)

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول ودوم بهینه  سازی ساختار دره v شکل  سد شهید عباسپور