02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

منابع طبیعی و آبخیزداری و باغبانی

خدمات مهندسي مرحله سوم نظارت بر احداث سازه‌هاي آبخيزداري حوزه امام‌زاده عبدالله در محدوده شهرستان باغملك

اراضي مذكور به مساحت 10452 هكتار در منطقه امام زاده عبدالله از توابع شهرستان باغملك و در شمال شرق استان خوزستان قرار گرفته است. توپوگرافي منطقه مطالعاتي كوهستاني ميباشد. پس از انجام مطالعات مرحله اول و دوم که شامل: بررسي موجود منطقه مطالعاتي - انجام مطالعات پايه - انجام مطالعات سنتز و برنامه‌ ريزي - ارائه توصيه‌هاي پژوهشي و مطالعاتي - پيش بيني‌ اثرات اجرايي طرح - ارائه راهكارهاي ارزيابي طرح پس از اجرا و طرحهاي آبخيزداري پيشنهاد و برآورد گرديده است. از اهدف طرحهاي مذكور ميتوان به مواردي چون كاهش اثرات فرسايش و تخريب اراضي – حفاظت منابع آب و خاك – حفاظت مراتع و جنگلها – تغذيه مصنوعي سفره‌هاي آبهاي زير زميني و غيره را نام برد. در طرح مذكور احداث سازه‌ آبخيزداري بندهاي خشكه‌چين و گابيوني با احجامي خشكه چيني و گابيون با روكش بتني به حجم 3130 متر مكعب به مرحله اجرا درآمده است.