02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

منابع طبیعی و آبخیزداری و باغبانی

خدمات مهندسي مرحله سوم نظارت بر احداث سازه‌هاي آبخيزداري حوزه چهاربيشه مرغاب در محدوده شهرستان ايذه

اراضي مذكور به مساحت 5065 هكتار در منطقه چهار بيشه مرغاب از توابع شهرستان ايذه و در شمال شرق استان خوزستان قرار گرفته است. توپوگرافي منطقه مطالعاتي كوهستاني ميباشد. پس از انجام مطالعات مرحله اول و دوم که شامل: بررسي موجود منطقه مطالعاتي - انجام مطالعات پايه - انجام مطالعات سنتز و برنامه‌ ريزي - ارائه توصيه‌هاي پژوهشي و مطالعاتي - پيش بيني‌ اثرات اجرايي طرح - ارائه راهكارهاي ارزيابي طرح پس از اجرا، طرحهاي آبخيزداري پيشنهاد و برآورد گرديده است. از اهدف طرحهاي مذكور ميتوان به مواردي چون كاهش اثرات فرسايش و تخريب اراضي – حفاظت منابع آب و خاك – حفاظت مراتع و جنگلها – تغذيه مصنوعي سفره‌هاي آبهاي زير زميني و غيره را نام برد. در طرح مذكور احداث سازه‌ آبخيزداري بندهاي گابيوني با گابيون بندي به حجم 2800 متر مكعب به مرحله اجرا درآمده است.