02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

فرم استخدام

مرجع آگهی :


آیا تا کنون فرم استخدام شرکت مهندسین مشاور شاراب را تکمیل نموده اید؟

نام :*

نام خانوادگی :*

نام پدر :*

تاریخ تولد :*

محل تولد :*

شماره شناسنامه :*

کد ملی :*

آپلود عکس : * ( آپلود عکس الزامیست.تکمیل فرم بدون الصاق عکس مورد بررسی قرار نمی گیرد.)

وضعیت تأهل :

نظام وظیفه : (ویژه آقایان)


آدرس محل سکونت :

آدرس یک معرف در صورت عدم دسترسی به آدرس فوق الذکر به همراه نام و نام خانوادگی :

تلفن محل کار فعلی :

تلفن ثابت محل سکونت :

تلفن همراه :*

تلفن همراه معرف فوق الذکر :

پست الکترونیک :*

مقطع تحصیلی
رشته :*

گرایش :

معدل :

نام دانشگاه :

محل تحصیل : (شهر/کشور)

- دوره های آموزشی
عنوان دوره :
1-

2-

3-

- رایانه/ نرم افزار/ مهارت های عمومی :
Microsoft Outlook :


Microsoft Word :


Microsoft Excel :


Auto Cad


نرم افزار های تخصصی که آشنایی دارید :

زبان خارجی :

سایر تخصصها :

- سوابق شغلی
نام شرکت یا موسسه :
1-

2-

3-

آپلود رزومه :

- سایر مشخصات
توضیحاتی در مورد علاقه مندی های شخصی :
سابقه بیماری :

آیا امکان عزیمت به ماموریت های داخل و خارج برایتان وجود دارد؟

با توجه به رشته تحصیلی و تخصص هایتان در چه زمینه هایی علاقه مند و اولویت همکاری شما می باشد؟

در صورتی که تألیف ترجمه و یا ارائه ای داشته اید عنوان نمایید :

حقوق مورد انتظار :