02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

قراردادهای دامپروری

- نظارت عاليه و كارگاهي احداث زير ساخت‌هاي مجتمع‌هاي شهرستان‌ هفتگل

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- نظارت عاليه و كارگاهي احداث زير ساخت‌هاي مجتمع‌هاي شهرستان‌ شوش

- نظارت عاليه و كارگاهي احداث زير ساخت‌هاي مجتمع‌هاي شهرستان‌ شوشتر

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- نظارت عاليه و كارگاهي احداث زير ساخت‌هاي مجتمع‌هاي شهرستان‌ سوسنگر

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- نظارت عاليه و كارگاهي احداث زير ساخت‌هاي مجتمع‌هاي شهرستان‌ ماهشهر

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- نظارت عالیه و کارگاهی احداث زیر ساخت های مجتمع های شهرستان دزفول