02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

شبکه های آبیاری تحت فشار

- نظارت عاليه و كارگاهي بر اجرای خطوط لوله اصلی و جاده های دسترسی طرح تامین آب 6500 هکتاری اراضي شرق گرگر- بزرگترین شبكه آبياري تحت فشار (بارانی) در دست اجرا و بهره‌برداري در سطح خاور میانه (در محدوده شهرستان شوشتر) شامل 23 ایستگاه پمپاژ و خطوط لوله  75 الی 1200 میلیمتری
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسی مشاوره مطالعات نظام‌های بهره‌برداری از شبکه‌  آبیاری تحت فشار 6500 هکتاری اراضی شرق رودخانه گرگر در محدودة شهرستان شوشتر شامل 23 ایستگاه پمپاژ و خطوط لوله 75 الی 1200 میلیمتری

- مطالعات مرحله اول و دوم احداث 7000 هکتار شبکه آبیاری تحت فشار فضای سبز کمربند شهر اهواز به عرض 1000 متر و طول 70 کیلومتر شامل 16 ایستگاه پمپاژ به ظرفیت m3/s 10 و خطوط لوله و شبکه  آبیاری و زهکشی
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- نظارت بر احداث 7000 هکتار شبکه آبیاری تحت فشار فضای سبز کمربند شهر اهواز به عرض 1000 متر و طول 70 کیلومتر شامل 6 ایستگاه پمپاژ به ظرفیت m3/s 10 و خطوط لوله و شبکه آبیاری و زهشکی
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم طرح تأمين آب و شبکه  آبیاری تحت فشار  (قطره ای) دیمه رامهرمز- بزرگترین شبکه آبیاری تحت فشار قطره ای در سطح خاورمیانه(در محدوده شهرستان رامهرمز) شامل 5 ایستگاه پمپاژ و خطوط لوله 16 الی 14 میلیمتری
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- نظارت عاليه و كارگاهي شبكه آبياري تحت فشار3000 هکتاری اراضي ديمه-بزرگترین طرح شبکه آبیاری تحت فشار (قطره ای) در سطح خاورمیانه (در محدوده شهرستان رامهرمز) شامل 5 ایستگاه  پمپاژ و خطوط لوله  16 الی 1400 میلیمتری

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم طرح تأمین آب و شبکه اصلی آبیاری و زهکشی 6000 هکتار اراضی شهید رجایی در محدوده شهرستان امیدیه شامل اراضی اسد آسک، گدار چیتی ـ مشراگه طرح توسعه شبکه آبیاری شهید رجائی
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول ودوم شبکه آبیاری تحت فشار 6000 هکتار اراضی شهید رجائی در محدوده شهرستان امیدیه شامل اراضی سد آسک، گدار چیتی و مشراگه و طرح توسعه شبکه آبیاری شهید رجائی
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

نظارت عالیه و کارگاهی اجرای شبکه فرعی و سیستم آبیاری شبکه آبیاری تحت فشار اراضی شرق رودخانه گرگر
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامین،آب و شبکه آبیاری تحت فشار  5000 هکتاری اراضی پشمینه‌زار  در محدوده شهرستان اندیمشک
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامين آب و شبكه آبياري تحت فشار 5000 هكتار از اراضي دشت دوسالق در محدودة شهرستان شوش
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- طرح تأمین آب و توسعه شبکه اصلی آبیاری و زهکشی اراضی 4500 هکتاری حلاف الباجی در محدوده شهرستان اهواز
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- قرارداد خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری تحت فشار 4000 هکتار اراضی بنه باشت در محدوده شهرستان بهبهان
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامین آب و شبکه اصلی آبیاری و زهکشی 3000 هکتار اراضی ری مکان ارجان در محدوده شهرستان بهبهان
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری تحت فشار 3000 هکتار اراضی ری مکان ارجان واقع در محدوده شهرستان بهبهان
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم آبیاری تحت فشار 3000 هکتار اراضی روستاهای گوريه و غلامعلی در محدودة شهرستان شوشتر

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم سيستم آبياري تحت فشار (قطره‌اي- طوبي) 3000 هكتاري اراضي كشت و صنعت هفت تپه در محدوده شوش
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم طرح تأمین، انتقال آب و شبکه آبیاری تحت فشار اراضي 2400 هكتاري عبدالخان در محدوده شهرستان شوش

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامین، انتقال آب و شبکه آبیاری تحت فشار  2000 هکتار از اراضی مهرزیل در محدودة شهرستان اندیمشک
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامين ، انتقال آب و احداث شبكه آبياري تحت فشار 1500 هکتار اراضی دشت گل‌گير در محدودة شهرستان مسجد سليمان
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسی مرحله اول و دوم سیستم آبیاری تحت فشار (میکرو آبپاش) 1000 هکتار اراضی کشت و صنعت شهید بهشتی در محدودة شهرستان دزفول
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- طرح تأمین آب و شبکه آبیاری تحت فشار 800 هکتار اراضی قلعه مدرسه در محدوده شهرستان بهبهان
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله دوم آبیاری تحت فشار 750 هكتار از اراضی دشت لالی در محدوده شهرستان لالي
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسي مرحله سوم احداث ايستگاه پمپاژ و شبكه آبياري تحت فشار 750 هکتاری اراضي دشت لالي
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- نظارت عاليه و كارگاهي بر پروژه شبكه آبياري تحت فشاراراضی 500 هکتاری غرآباد رامهرمز طرح امیر امير‌المومنين (در محدوده شهرستان رامهرمز)
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامین آب کشاورزی و سیستم آبیاری تحت فشار 500 هکتار از اراضی ظلم آباد و کایئدان در محدوده شهرستان گتوند
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم توسعه 500 هکتار شبکه آبیاری تحت فشار شرکت تعاونی تولید بوستان شهرستان شوشتر
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- نظارت عالیه و کارگاهی طرح تامین آب  اراضی500 هکتاری کائیدان (در محدوده شهرستان گتوند)
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری تحت فشاراراضی گاو خفت اندیکا به مساحت 500 هکتار
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- قرارداد خدمات مهندسی مرحله سوم احداث شبکه آبیاری تحت فشار 200 هکتاري اراضی شاقي و  رهبر در محدوده شهرستان بهبهان
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- قرارداد خدمات مهندسی مرحله سوم احداث شبکه آبیاری تحت فشار 185 هکتاري اراضی گروه برج بموني آقا در محدوده شهرستان بهبهان
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- قرارداد خدمات مهندسی مرحله سوم احداث شبکه آبیاری تحت فشار 165 هکتاري اراضی گروه اخوان چنگيزي در محدوده شهرستان بهبهان
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- قرارداد خدمات مهندسی مرحله سوم احداث شبکه آبیاری تحت فشار 150 هکتاري اراضی گروه اخوان باستاني در محدوده شهرستان بهبهان
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- شبكه آبياري تحت فشار (قطره‌اي) 60 هكتار فضاي سبز منطقه يك شهرستان بندرعباس
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات طرح تأمين آب و شبكه آبياري فضاي سبز نمايشگاه بين‌المللي شهر اهواز (50هكتاري)
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسي مطالعات تفضيلي احداث شبكه آبياري وزهكشي وفضاي سبز طرح شهرك صنعتي  آبادان (20 هكتاري)

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسي مطالعات تفضيلي احداث شبكه آبياري وزهكشي و فضاي سبز طرح شهرك صنعتي خرمشهر
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسي مرحله اول و دوم احداث شبکه آبیاری و زهکشی 50 هکتاری از اراضی شهید رجایی در محدوده شهرستان اميديه
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبکه آبياري تحت فشار اراضي مركز تحقيقات صفي آباد دزفول در محدودة شهرستان دزفول
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسي مرحله سوم پروژه بهينه‌سازي ايستگاه پمپاژ بنه باشت (در محدوده شهرستان بهبهان)
شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسي مرحله اول و دوم تامين و انتقال آب به شهرك تفريحي و توريستي زراس دهدز در محدودة شهرستان ايذه